Klachtenprocedure:

Artikel 1: Definities  

Klacht: Een door klager ervaren probleem met betrekking tot het gedrag, handelen of nalatigheid van IMAS Trainingen.

Klager: de cursist die zich met een klacht wendt tot de eigenaren van IMAS Trainingen.

Aangeklaagde: De persoon die onderdeel uitmaakt van IMAS Trainingen op wie de klacht betrekking heeft.

 

Artikel 2: Doelstelling                                                                                        

1. De klachtenprocedure is opgesteld om de kwaliteit van de uitvoering te bewaken. Daarnaast is het mogelijk dat naar aanleiding van de klacht, de werkwijze van IMAS Trainingen wordt aangepast om haar cursisten nog beter van dienst te kunnen zijn.  

2. De klachtenprocedure stelt de cursist in de gelegenheid een klacht over IMAS Trainingen te melden.                                                                                    

3. Het doel van de klachtenprocedure is in eerste instantie het oplossen van het geschil tussen klager en IMAS Trainingen en in dien noodzakelijk, in tweede instantie de kwestie (klacht) te bemiddelen bij een onafhankelijke MfN Register Mediator.

Artikel 3: Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft over het naleven van de cursusvoorwaarden, de cursusaccommodatie, de cursus, trainer of andere gebieden, horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we zorg dragen voor een snelle oplossing.

Klachten behandelen wij als volgt:

Dien uw klacht mondeling in bij het aanwezige personeel.  Indien er geen mondelinge overeenstemming wordt bereikt, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij de eigenaren van IMAS Trainingen. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden. Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord voor of namens de eigenaren van IMAS Trainingen. Mocht er langere tijd nodig zijn voor eventueel onderzoek dan geven wij een tijdsindicatie af.

Het spreekt voor zich dat IMAS Trainingen de klacht vertrouwelijk behandelt. Bij een geschil tussen klager en IMAS Trainingen kan de klacht, indien de aangeboden oplossing van IMAS Trainingen door klager niet afdoende wordt bevonden, worden  bemiddeld  door een onafhankelijke derde partij.

De verzend-, onderzoeks- en bemiddelingskosten komen in dat geval ten laste van de klager. Mocht na onderzoek blijken dat IMAS Trainingen in gebreke is gebleven en/of foutief heeft gehandeld dan worden bovengenoemde kosten aan klager vergoed.

Het voorleggen van de klacht aan een onafhankelijke derde partij dient binnen 2 maanden te geschieden. Dit kan niet anoniem.

Gekozen Gecertificeerd bemiddelaar : Dhr. F.A. (Rik) van der Vies onafhankelijk MfN Register Mediator / International Full Certified ADR Mediator.

geschilmediation

De uitkomst van de bemiddeling (mediation) begeleid door de onafhankelijke derde partij is bindend voor IMAS Trainingen en klager en zal schriftelijk worden vastgelegd. Op het mediatontraject is het MfN (Mediators federatie Nederland) reglement van toepassing.

Artikel 4: Slotbepaling
* Door het indienen van een klacht, verklaart klager kennis te hebben genomen van bovenstaande klachtenregeling en zich eveneens aan de inhoud daarvan te conformeren.
* De uitslag van een klachtenregeling wordt minimaal 1 jaar gearchiveerd.